Årsmöte 2022

Medlemmarna i FC Rosengård och FC Rosengård 1917 kallas härmed till årsmöte.

På grund av rådande samhällssituation kommer årsmötet även detta år hållas digitalt. Ni anmäler ert intresse i formuläret längst ner på sidan. Där finns också möjlighet att kryssa i om ni önskar få tillgång till möteshandlingarna.

Årsmöte 2022

Dag? Tisdagen den 1:a mars
Tid? Kl. 18.00
Plats? Microsoft Teams (digitalt)

Årsmötet består av dagordning (se nedan) samt utdelning av Jeanette Rosengrens och Dzijat Redzeps hederspris bland ungdomslagens spelare. Observera att motioner från medlemmar måste vara inlämnade senast 4 v innan årsmötet.

För att vara röstberättigad krävs följande;

  • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 18år
  • Att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet
  • Att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet

Anmälan kommer stängas 24 februari pga. den administrativa hantering som följer.

Möteslänk skickas ut dagen innan mötet till de som anmält sig.

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för möte.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhet-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b)halva antalet övriga ledamöter i styrelsen.
c) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d)minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

Anmälan är stängd.

Kontakta [email protected] om du som medlem önskar medverka.

De senaste inläggen: