Årsmöte 1/3 2023

Medlemmarna i FC Rosengård och FC Rosengård 1917 kallas härmed till årsmöte.

Äntligen har vi möjlighet att återigen hålla årsmötet fysiskt! Ni anmäler er i formuläret på denna sida.

Vi bjuder på fika i samband med registreringen kl. 17.30. Själva årsmötet består av dagordning (se längst ner på sidan) samt enligt tradition utdelning av Jeanette Rosengrens och Dzijat Redzeps hederspris bland ungdomslagens spelare. Ytterligare ett pris kommer införas och delas ut i samband med detta årsmöte och det är Erling Nilssons hederspris.

TÄNK PÅ…

För att vara röstberättigad krävs följande;

  • Att medlemmen under mötesåret fyller lägst 18år
  • Att medlemskap har beviljats minst två månader före årsmötet
  • Att medlemsavgifter har betalats senast två månader före årsmötet

För hänsyn till miljön önskar vi hålla nere antalet pappersutskrifter. Vi skickar därför årsmöteshandlingarna digitalt inför årsmötet till den som önskar. Handlingarna finns tillgängliga 1 v innan årsmötet.

Observera att motioner från medlemmar måste vara inlämnade senast 4 v innan årsmötet. Mailas till [email protected]. Märk mailet med ”Motion årsmötet”.

Dag? Onsdag 1:a mars
Tid? Kl. 17.30 – 19.00
Plats? Malmö Arena hotel

Anmälan är stängd. 

Kontakta [email protected] vid frågor eller sen anmälan.

DAGORDNING

1. Fastställande av röstlängd för möte.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhet-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
12. Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
b)halva antalet övriga ledamöter i styrelsen.
c) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
d)minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.

De senaste inläggen: