Kallelse till extra årsmöte

Medlemmarna i FC Rosengård och FC Rosengård 1917 kallas härmed till extra årsmöte med anledning av förslag till omstrukturering av sociala projekt inom FC Rosengårds verksamhet.
Samhället är i stort behov av sociala projekt. FC Rosengård visar mycket goda resultat inom sina verksamheter och ser att vi kan bidra än mer. Vi inom FC Rosengård vill fokusera och ytterligare förstärka de sociala projekten.
Tisdagen den 14 augusti kl. 17.00 på Malmö IP.
Registrering sker mellan 16.30 och 17.00.
­­­­Välkommen!
——–
Årsmöteshandlingar vid extra årsmöten för FC Rosengård och FC Rosengård 1917.
14/8 2018
 
Dagordning
Välkomna och mötets öppnande
­­­1. Fastställande av röstlängd för mötet.
2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
5. Fastställande av föredragningslista.
6. Styrelsens förslag på bildande av ny förening för att fokusera och ytterligare förstärka sociala projekt för FCR och FCR 1917.
För att på ett tydligare och mer effektivt sätt kunna arbeta med samhällsnyttiga frågor vill styrelsen för FCR och FCR 1917 bilda en ny förening ”Boost by FC Rosengård”.
Vi vill fokusera mer på de sociala frågorna samtidigt som vi inte vill ta tid och resurser från fotbollsverksamheten. FC Rosengård har ambitionen att ha två lika betydande och omfattande verksamhetsgrenar; fotbollsverksamhet respektive social verksamhet.
Namnet är taget från vårt största sociala projekt i Sverige som vi har bedrivit sedan 2011 och som sedan dess har medverkat till att 1 800 ungdomar i Malmöområdet har kunnat bli självförsörjande genom antingen arbete eller studier.
7. Val av styrelse för den nya föreningen:
Styrelsen för FCR och FCR 1917 föreslår att samma medlemmar som sitter i styrelserna för FCR och FCR 1917 sitter i styrelsen för den nya föreningen för att hålla ihop helheten för fotbollsverksamhet och social verksamhet.
8. Fastställande av medlemsavgift för den nya föreningen.
9. Val av revisionsfirma (samt huvudansvarig revisor) för tid fram till och med nästkommande ordinarie årsmöte.
10. Val av valberedning (varav en är sammankallande och ordförande) för tid fram till och med nästkommande ordinarie årsmöte.
Extra årsmötet avslutas.