Kick Off by FC Rosengård

En tidigare verksamhet för kvinnor som deltog i Arbetsförmedlingens etableringsuppdrag. Genom deltagandet hos oss gavs inblick i hur man själv kan påverka sitt nya liv här i Sverige. Vår målsättning var att vara det stöd som behövs för att formulera mål och sedan arbeta mot dem vare sig det är studier, praktik eller arbete. Vi arbetade även med andra områden som handlade om hälsa, familjesituation och delaktighet i samhället.
Varje vecka genomfördes en kombination av aktiviteter i grupp som bland annat gav kunskap om föreningslivet och möjlighet att skapa nya nätverk. Sådana aktiviteter var t.ex. studiebesök, föreläsningar, workshops, friskvårdsaktiviteter och sociala aktiviteter. Dessutom fick deltagarna möjlighet till skuggning på arbetsplats, individuell vägledning kring studier, arbete, hälsa och familjesituation.
När deltagandet i Kick Off by FC Rosengård avslutades var målet att få med sig formulerade mål och verktyg för att kunna göra nya val för att ta sig närmare arbetsmarknaden.

Next by FC Rosengård

Next by FC Rosengård följde upp ungdomar som tidigare deltagit i Boost by FC Rosengård. Uppföljningen skedde i olika tidsintervall och vände sig till unga som varken arbetar eller studerar.
Målgruppen för Next by FC Rosengård var unga kvinnor och män i åldern 16-29 år, boende i Malmö och som tidigare varit inskrivna på Boost by FC Rosengård.
Next by FC Rosengård bestod av två insatser, en uppföljnings- och en insatsdel.
I uppföljningsdelen låg fokus på kartläggning av ungdomarnas status efter olika tidsintervall. Varje ungdoms status kartlades med utgångspunkt från var ungdomen befann sig när den avslutades från Boost by FC Rosengård.
I insatsdelen låg fokus på att följa upp ungdomarna individuellt och identifiera behov och förutsättningar. Utifrån varje ungdoms behov erbjöds insatser i samråd med exempelvis arbetsförmedlare eller socialsekreterare. Målsättningen med insatsdelen var att, tillsammans med övriga involverade parter, erbjuda de ungdomar som inte är självförsörjande ännu, insatser som stärkte deras möjligheter till arbete eller studier.

Kul på hjul

Kul på hjul var en cykelskola för barn i åldrarna 6–13 som var verksam mellan 2016 och 2018. Syftet var att med cykeln som verktyg öka rörelsen bland barn och unga i staden. Att kunna cykla är ett enkelt sätt att integreras in i samhället, kunna nyttja olika former av förenings- och fritidsaktiviteter och därmed även komma in i nya sociala strukturer.

Våra erfarenheter från Kul på hjul visar att barn och unga som inte kan cykla begränsar sina möjligheter att utöka sina nätverk, såväl socialt som kunskapsmässigt. Ur hälsomässig aspekt ger fysisk aktivitet som cykling ett bättre utgångsläge för andra fysiska aktiviteter. Cykling är dessutom ett miljövänligt och hållbart sätt att röra sig runt i staden.

Kul på hjul drevs av FC Rosengård i nära samverkan med Malmö stad, Röda Korset och Tjejer i Förening.

Kul på hjul utgick från tre målsättningar:

  • Ökad integration
  • Förbättrad hälsa
  • Ökad inlärningsförmåga

Vill du veta mer om Kul på hjul eller få tips på hur man anordnar en cykelskola?
Klicka in på Kul på hjuls hemsida.