Välkommen till årsmöte

Torsdagen den 8 mars kl. 18.30 på Malmö Arena Hotel, på Hyllie Boulevard 12 i Malmö. Det är enkelt att ta sig dit med tåg eller buss och det finns parkeringsplats nära.
Registrering sker mellan 18.00 och 18.30. Möteshandlingar finns tillgängliga på Malmö IP och Rosengårds IP från två veckor innan årsmötet.
I samband med årsmötet kommer stipendiaterna till Jeanette Rosengrens och Dzijat Redzeps hederspris att utses bland ungdomslagens spelare.
Efter själva årsmötet presenteras damernas och herrarnas A-lag. Damlagets huvudtränare Jonas Eidevall kommer att intervjuas.
Som ett led i vårt nya samarbete med Hövding, ett Malmöföretag som tillverkar airbag cykelhjälmar, kommer vi att lotta ut en Hövding värd ca 2700 kr bland de medlemmar som deltar på årsmötet. Till hjälmen följer också ett unikt specialdesignat FC Rosengård skal (under framtagning).
Föreningen bjuder på fika i anslutning till årsmötet.
­­­­Välkommen!
——————-
Förslag till föredragningslista:

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhet-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av:
  a) föreningens ordförande för en tid av ett år.
  b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två år.
  c) en suppleant (ersättare) i styrelsen för en tid av ett år.
  d) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
  e) minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.