Välkommen till årsmöte 2020!

Dag:        Måndagen den 2 mars
Tid:          Kl. 18.30 (Registrering 18.00 – 18.30)
Plats:       Malmö Arena Hotel, Hyllie Boulevard 12, Malmö
Det är enkelt att ta sig dit med tåg eller buss och parkeringsplatser finns nära. Föreningen bjuder på fika. Tänk på att vara på plats i god tid, registrering sker mellan 18.00 – 18.30: mötet börjar kl. 18.30.
Möteshandlingar finns tillgängliga på Malmö IP och Rosengårds IP från två veckor innan årsmötet.
I samband med årsmötet kommer stipendiaterna till Jeanette Rosengrens och Dzijat Redzeps hederspris att utses bland ungdomslagens spelare.
Efter själva årsmötet presenteras damernas och herrarnas A-lag. Representanter från Damlaget, Dam 1917, och Herr kommer finnas på plats. Huvudtränarna i respektive lag kommer att intervjuas; Jonas Eidevall (Dam), Emra Spahiu (Dam 1917), Tommy Ringblom (Herr).
Intervju kommer även att ske med Anja Gatu, journalist, författare och fotbollstränare. Samtal kring hur böcker och fotboll kan användas på olika sätt för att främja läsning, värderingsdiskussioner och rörelse för fler.
Det kommer att lottas ut fina priser; böcker (Rött kort, Therese! av Anja Gatu), FCR-mössor, en övernattning på Malmö Arena Hotel, och Presentkort från Stadium.
Välkommen!
 


 
DAGORDNING

 1. Fastställande av röstlängd för möte.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning/årsbokslut för det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhet-/räkenskapsåret.
 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 9. Fastställande av medlemsavgifter.
 10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för kommande verksamhets-/räkenskapsår.
 11. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
 12. Val av: a) föreningens ordförande för en tid av ett år. b)halva antalet övriga ledamöter i styrelsen. c) två revisorer jämte suppleanter (ersättare) för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta. d)minst två ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en ska utses till ordförande.
 13. Eventuella övriga frågor som anmälts under punkt 5. Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet.